Zakon Powierniczek Wszechmatki Brzeskiej

Zgromadzenie kapłanek Melitele utworzone w roku 1169 na skutek cudownego wydarzenia nazwanego Objawieniem Wszechmatki Brzeskiej. Od roku 1171 siedzibą sióstr zakonu jest klasztor p.w. Objawienia Wszechmatki Brzeskiej

Kapłanki zakonu pielęgnują wiarę i nauki bogini Melitele, organizują zbiórki darów dla potrzebujących, oferują opiekę nad chorymi i biednymi, a także pełnią swą główną, najświętszą misję sprawowania pieczy nad Tajemnicą Wszechmatki Brzeskiej. 

Powierniczki cieszą się dużym szacunkiem nie tylko w Srebrogórzu, ale i w całej Cintrze. Nawet po upadku cintryjskiej władzy w księstwie kapłanki nie utraciły swego prestiżu, choć w roku 1263 Nilfgaardczycy zawłaszczyli dużą część majątku sióstr. Jako iż siostry nie posiadały już środków na opłacanie ochrony klasztoru, swą pomoc zaoferowali rycerze Zakonu Białej Róży. 

 

Struktura zakonu wydaje się być bardzo prosta. Na czele kapłanek stoi starsza siostra, która zarządza klasztorem, dba o zachowanie reguły zakonu i jest przewodniczką duchową pozostałych sióstr. 

Niżej w hierarchii stoją siostry zakonne, z których każda odpowiada za własny zakres obowiązków, m.in. czytanie modlitw przy posiłkach i obrzędach, prowadzenie kronik, handel, zbiórki darów dla biednych, opieka nad chorymi, wędrowne głoszenie słowa bogini, opieka nad ogrodami czy przygotowywanie i nauczanie młodszych sióstr. 

Najniższą rolę w strukturze zakonu pełnią nowicjuszki lub młodsze siostry. Ich zadaniem jest pełne przygotowanie się do życia w zgromadzeniu, nauka pisania i czytania oraz ogólna pomoc przy pracach sióstr zakonnych. 

 

Nowicjuszką w zakonie może zostać każda niewiasta po ukończeniu 13 roku życia. Kandydatki ślubują dalsze życie w celibacie, służbę bogini i jej dzieciom (czyli ludziom, elfom, krasnoludom, itd), a także składają przysięgę ochrony Tajemnicy. 
Nowicjuszki stają się siostrami zakonu po ukończeniu okresu nauki (trwa on od kilku miesięcy do 3 lat), a starsza siostra wybierana jest spośród zgłoszonych kandydatek w wolnych wyborach. O pozycję starszej siostry ubiegać może się każda kapłanka służąca bogini nie mniej niż 5 lat. 
Wyjątkowo nieudolne nowicjuszki mogą zostać wyproszone z zakonu, jeśli okres ich nauki trwa zbyt długo i nie przynosi rezultatów. 
Złamanie przyjętych ślubów równa się natychmiastowemu usunięciu z zakonu, a także napiętnowaniu, czyli wypaleniu na czole znaku hańby i wstydu. 

 

Do Zakonu Powierniczek Wszechmatki Brzeskiej zwykle trafiają kobiety po przejściach, zhańbione, wyjątkowo oddane wierze, a także najmłodsze córki szlachciców i rycerzy. 

 

***